โลกศึกษาคืออะไร


 

โลกศึกษา (Global Education) คืออะไร

โลกศึกษา (Global Education) คืออะไร

*****      โลกศึกษา……เป็นมุมมองทางการศึกษา  ซึ่งพัฒนามาจากข้อเท็จจริงที่ว่า……มนุษย์ปัจจุบัน มีความเป็นอยู่และมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ มากขึ้น

*****   โลกศึกษา …..หรือ ที่มีผู้บัญญัติศัพท์ว่า…..โลกาภิวัตน์ศึกษา  เป็นการศึกษาที่เปิดตาและเปิดใจของคนให้รับรู้ความเป็นจริงต่างๆของโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalized world)  และปลุกให้ผู้เรียนได้ลุกขึ้นมาสร้างโลกที่มีความชอบธรรม  เสมอภาค  และเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น

Qwr2Qwr3

*****   โลกศึกษา  เป็นการศึกษาความเข้าใจ  เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  สันติภาพ  การป้องกันความขัดแย้ง  และการศึกษาระหว่าง  วัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นพลเมืองโลก*****   โลกศึกษา  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึก  ทั้งด้านพื้นฐานความคิด  ความรู้สึก  และการกระทำที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์  ความเสมอภาคเท่าเทียม  ความยุติธรรมในสังคม  ความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์ …..*****    โดยมีขั้นตอนหลักในการเรียนรู้เชิงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับโลกศึกษาคือ…..1. การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน2. วิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทาง  หรือพัฒนาหารูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหา3. กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบ 

*****   การจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในตนเองร่วมกัน  นอกจากนี้  ยังส่งเสริมให้หาหนทางในการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นที่จะส่งผลต่อระดับโลก*****   เนื้อหาสาระ ของโลกศึกษา…. ไม่ได้เกิดจากแนวคิดที่จำแนกองค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม ….. หากแต่เกิดจากความต้องการและความจำเป็นที่เกิดขึ้น ปรากฏ และแสดงออกของมนุษย์  ได้แก่***** .  การวิเคราะห์เหตุการณ์ และการพัฒนาที่เกิดขึ้นในจุดเล็กๆ     ที่เป็นความจริง ใกล้ตัวของผู้เรียน………การเลือกประเด็นเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจง และสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ……..การกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงเหตุการณ์ดังกล่าว  ในระดับท้องถิ่นกับระดับโลกในภาพกว้าง   และให้มีการอภิปราย   สนทนา   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ดังกล่าว

  
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 เมษายน 2553 10:41 แก้ไข: 24 เมษายน 2553 00:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
อ่าน: 2629
ความเห็น: 6
 
 

แนวคิดหลักของโลกศึกษา..มีอะไรบ้าง

แนวคิดหลักของโลกศึกษา..มีอะไรบ้าง โลกศึกษามีมิติที่เป็นแนวคิดหลัก  ซึ่งสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 8 ด้าน ดังนี้

*****

Photo Flipbook Slideshow Maker

1. สิทธิมนุษยชน(Human Rights) ความรู้ ความเข้าใจ และยึดมั่นในสิทธิมนุษยชน

2. ความหลากหลาย(Diversity)ความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับและตระหนักในความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ สังคม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ  ตลอดจนผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม

3. ความเป็นธรรมในสังคม (Social Justice) ความสำนึก  ตระหนักในความสำคัญของความเสมอภาค  และความยุติธรรมในสังคม  มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้าง ความเท่าเทียม และความเป็นธรรมในสังคม

4. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) ความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของความขัดแย้ง  มีขันติ  อดทน  อดกลั้นต่อความขัดแย้ง  สามารถเจรจาต่อรอง  เชื่อมประสาน  เพื่อลดปัญหา  หรือคลายปมขัดแย้ง  โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง

5. การพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence) ความเข้าใจตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันของผู้คน  ถิ่นฐาน  เศรษฐกิจ  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  เข้าใจสภาวการณ์ในระดับโลก  สามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับความซับซ้อนได้

6. ค่านิยมและการตระหนักรับรู้ (Values and Perceptions)  ความสามารถในการประเมินค่า  เกี่ยวกับประเด็นสำคัญระดับโลกและผลที่กระทบต่อเจตคติและค่านิยมของผู้คนที่เกี่ยวข้อง  โดยคำนึงถึงความสำคัญและค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน

7. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ความรู้ ความเข้าใจ หรือความจำเป็นในการจรรโลง  รักษาและพัฒนา  คุณภาพชีวิต  โดยปราศจากการทำลายโลกใบนี้      เพื่อความอยู่รอดของชีวิตในรุ่นต่อไป  โดยคำนึงถึง การพัฒนาอย่างยั่งยืน

8. ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและสถาบัน การมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในฐานะสมาชิกของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น  ประเทศ  และระดับโลก ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและอุดมการณ์ประชาธิปไตย

 Photo Flipbook Slideshow MakerPhoto Flipbook Slideshow MakerPhoto Flipbook Slideshow Maker

  

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s